MẪU VĂN BẢN
 
 
Văn bản hành chính    Văn bản phòng Quản trị    Văn bản Đảng
STTTênNgày tạoKích thướcDownload
1Mau 1. GGT xac minh ly lich.doc7/27/2016 5:53:12 PM38 KB Tải về
2Mau 10. Nghi quyet cong nhan chinh thuc.doc7/27/2016 5:53:12 PM40 KB Tải về
3Mau 11. GGT sinh hoat 2 chieu.doc7/27/2016 5:53:12 PM38 KB Tải về
4Mau 12. Ban kiem diem chuyen sinh hoat Dang.doc7/27/2016 5:53:12 PM32 KB Tải về
5Mau 13. Phieu bo sung HS DV.doc7/27/2016 5:53:12 PM40 KB Tải về
6Mau 14. Danh sach cap the DV.doc7/27/2016 5:53:12 PM44 KB Tải về
7Mau 15 Tang Huy hieu Dang.doc7/27/2016 5:53:12 PM55 KB Tải về
8Mau 16. Danh sach hoc lop DV moi.doc7/27/2016 5:53:12 PM42 KB Tải về
9Mau 17. Danh sach hoc lop cam tinh Dang.doc7/27/2016 5:53:12 PM41 KB Tải về
10Mau 18. DS danh gia Chi bo va DV cuoi nam.doc7/27/2016 5:53:12 PM42 KB Tải về
11Mau 19. DS dang vien xuat sac 3 nam lien.doc7/27/2016 5:53:12 PM40 KB Tải về
12Mau 2. Don xin vao Dang.doc7/27/2016 5:53:12 PM31 KB Tải về
13Mau 3. Dang vien gioi thieu Nguoi vao Dang.doc7/27/2016 5:53:12 PM32 KB Tải về
14Mau 4. NQ cua Doan Thanh nien.doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
15Mau 5. Tong hop nhan xet ket nap Dang.doc7/27/2016 5:53:12 PM33 KB Tải về
16Mau 6. NQ ket nap Dang.doc7/27/2016 5:53:12 PM38 KB Tải về
17Mau 7. Ban kiem diem cua DV du bi.doc7/27/2016 5:53:12 PM31 KB Tải về
18Mau 8. Nhan xet DV du bi.doc7/27/2016 5:53:12 PM31 KB Tải về
19Mau 9. Tong hop nhan xet Dv du bi.doc7/27/2016 5:53:12 PM32 KB Tải về
Bản quyền thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước  2020