MẪU VĂN BẢN
 
 
Văn bản hành chính    Văn bản phòng Quản trị    Văn bản Đảng
STTTênNgày tạoKích thướcDownload
1Mau 1. QD truc tiep.doc7/27/2016 5:53:12 PM38 KB Tải về
2Mau 10. Cong dien.doc7/27/2016 5:53:12 PM36 KB Tải về
3Mau 11. Giay di duong.doc7/27/2016 5:53:12 PM46 KB Tải về
4Mau 12. Giay nghi phep.doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
5Mau 13. Giay Bien nhan ho so.doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
6Mau 14. Giay chung nhan.doc7/27/2016 5:53:12 PM32 KB Tải về
7Mau 15. Phieu chuyen.doc7/27/2016 5:53:12 PM33 KB Tải về
8Mau 16. Phieu gui.doc7/27/2016 5:53:12 PM36 KB Tải về
9Mau 17. Thu cong.doc7/27/2016 5:53:12 PM30 KB Tải về
10Mau 18. Ban sao VB.doc7/27/2016 5:53:12 PM33 KB Tải về
11Mau 19. Thu nuoc ngoai.doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
12Mau 2. QD gian tiep.doc7/27/2016 5:53:12 PM50 KB Tải về
13Mau 20. Phieu trinh.doc7/27/2016 5:53:12 PM82 KB Tải về
14Mau 3. BC, Thong bao, Chuong trinh, Ke ho_ch, De an, Quy che, Quy dinh...(ban hanh truc tiep).doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
15Mau 4. To trinh.doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
16Mau 5. Cong van hanh chinh.doc7/27/2016 5:53:12 PM36 KB Tải về
17Mau 6. CV ky thua lenh cua CVP va PTCCB.doc7/27/2016 5:53:12 PM48 KB Tải về
18Mau 7. Giay moi.doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
19Mau 8. Bien ban.doc7/27/2016 5:53:12 PM35 KB Tải về
20Mau 9. Giay gioi thieu.doc7/27/2016 5:53:12 PM34 KB Tải về
Bản quyền thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước  2020